អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​រស់​នៅ

    ចូរ​ចាំ​យាម ចូរ​ឈរ​ឲ្យ​មាំ​មួន​ក្នុង​សេចក្ដី​ជំនឿ ចូរ​ប្រព្រឹត្ត​ឲ្យ​ពេញ​ជា​ភាព​បុរស ចូរ​ឲ្យ​មាន​កំឡាំង​ចុះ។ ត្រូវ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ធ្វើ​ការ​ទាំង​អស់ ដោយ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ ។ (១កូរិនថូស ១៦:១៣-១៤) អាន​បន្ថែម