អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កុហក​ហើយ

    «ប្រសិន​បើ​យើង​ពោល​ថា យើង​គ្មាន​បាប​សោះ នោះ​ដូច​ជា​យើង​ចោទ​ថា ព្រះជាម្ចាស់​កុហក​ទៅ​វិញ ហើយ​ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះអង្គ​មិន​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ខ្លួន​យើង​ទេ។» (១យ៉ូហាន ១:១០ គខប) អាន​បន្ថែម