អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មិន​បាន​ស្គាល់

    «រីឯ​អ្នក​ដែល​មិនចេះ​ស្រឡាញ់ មិន​បាន​ស្គាល់​ព្រះជាម្ចាស់​ទេ ដ្បិត​ព្រះជាម្ចាស់​ជា​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់។» (១យ៉ូហាន ៤:៨ គខប) More