អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ភ្លក់ឲ្យ​ដឹង

    «គឺ​បើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​បាន​ភ្លក់​ឲ្យ​ដឹង​ថា ព្រះ‌អម្ចាស់​ទ្រង់​ល្អ​មែន»។ (១ពេត្រុស ២:៣) More