អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សេចក្ដី​ទុក្ខ​ព្រួយ

    «ហើយ​ចូរ​ផ្ទេរ​គ្រប់​ទាំង​សេចក្ដី​ទុក្ខ​ព្រួយ​របស់​អ្នក​រាល់​គ្នា​ទៅ​លើ​ទ្រង់ ដ្បិត​ទ្រង់​តែង​យក​ព្រះ​ទ័យ​ទុក​ដាក់​នឹង​អ្នក​រាល់​គ្នា ។» (១ពេត្រុស ៥:៧) អាន​បន្ថែម