អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មនុស្ស

    «មនុស្ស​មុន​ដំបូង​កើត​មក​ពី​ដី គឺ​ធ្វើ​មក​ពី​ធូលី​ដី តែ​មនុស្ស​ទី​២ ជា​ព្រះ​អម្ចាស់​ដែល​ចេញ​មក​ពី​ស្ថាន​សួគ៌​វិញ។» ​(១កូរិនថូស ១៥:៤៧) អាន​បន្ថែម