អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បាន​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ថែម​ទៀត

    «ឲ្យ​សេចក្ដី​គោរព​ប្រតិបត្តិ បាន​ចេះ​រាប់​អាន​គ្នា​ជា​បង​ប្អូន ហើយ​ឲ្យ​សេចក្ដី​រាប់​អាន​គ្នា បាន​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ថែម​ទៀត» (២ពេត្រុស ១:៧) More