អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ការ​ពិឃាត

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​ផ្ទាល់ គឺ​ជា​តួ​អង្គ​ចម្បង​ក្នុង​ការ​ពិឃាត​ព្រះ​រាជបុត្រា​ទ្រង់ អញ្ចឹង​ហើយ​បាន​ជា​សំណួរ​ចម្បង​គឺ​មិន​មែន​សួរ​ថា «តើ​ជាតិ​សាសន៍​មួយ​ណា​ជា​អ្នក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ព្រះ​យេស៊ូវ​សុគត​នោះ?» ប៉ុន្តែ​គួរ​សួរ​បែប​យ៉ាង​ដូច្នេះ​វិញ​ថា «តើ​ការ​សុគត​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​ផ្ដល់​អ្វី​ខ្លះ​ដល់​មនុស្ស​លោក?»»​(John Piper) អាន​បន្ថែម

 • in

  ភស្តុតាង

  «ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​បញ្ចប់​ព័ន្ធកិច្ច​ដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​ប្រទាន​ឲ្យ​ទ្រង់​ធ្វើ ហើយ​ការ​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ឡើង​វិញ​គឺ​ជា​ភស្តុតាង​ដែល​បង្ហាញ​ថា ព្រះ​ជាម្ចាស់​សព្វ​ព្រះ​ហឫទ័យ​នឹង​ព័ន្ធកិច្ច​នោះ។» (John Piper) អាន​បន្ថែម

 • in

  ជីវិត​ដ៏​មិន​ចេះ​សាប​សូន្យ​

  (ការ​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ឡើង​វិញ​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​បង្ហាញ​ថា ទ្រង់​មាន​លក្ខណៈ​ជា​ព្រះ​ផង និង​ជា​មនុស្ស​ផង ហើយ​ទ្រង់​បាន​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ជីវិត​ដ៏​មិន​ចេះ​សាប​សូន្យ​ឡើង។»​(John Piper) អាន​បន្ថែម