អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កណ្ឌ​ទាំង​៦៦

    «ប្រសិន​បើ​វា​មិន​មាន​ចែង​ក្នុង​កណ្ឌ​ទាំង​៦៦​នៃ​ព្រះ​គម្ពីរ​ទេ នោះ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​បាន​មាន​ព្រះ​បន្ទូល​អំពី​វា​ឡើយ។» (John MacArthur) អាន​បន្ថែម