អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ពាក្យ​សម្ដី

    «ពាក្យ​លើក​ទឹក​ចិត្ត ប្រៀប​ដូច​ជា​ដើម​ឈើ​ផ្ដល់​ជីវិត រីឯ​សម្ដី​ទ្រគោះ​បោះ​បោក​នាំ​ឲ្យ​ធ្លាក់​ទឹក​ចិត្ត។» (សុភាសិត ១៥:៤ គខប) អាន​បន្ថែម