អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អ្នក​កាត់​ក្ដី

    ទោះ​បើ​ព្រះជា​ម្ចាស់​មានពេញ​ទៅ​ដោយ​សេចក្តី​មេត្តា​ករុណា​​ក៏​ដោយ​ ក៏​យើង​ត្រូវ​ចងចាំថាទ្រង់​ក៏មាន​ពេញ​ទៅ​ដោយ​សេចក្តី​បរិសុទ្ធផងដែរ​ ដែល​សេចក្តី​បរិសុទ្ធ​តម្រូវ​ឲ្យ​ទ្រង់​ដាក់​ទោស​អំពើ​បាប​។ អាន​បន្ថែម