អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ព្រះ​យេស៊ូវ​ជ្រាប​នូវ​អំពើបាប​

  «ព្រះ​យេស៊ូវ​ជ្រាប​នូវ​អំពើបាប​ដ៏​អាក្រក់​របស់​លោកអ្នក ប៉ុន្តែ​ជា​អង្គ​ដែល​ស្រឡាញ់​លោកអ្នក​ខ្លាំង​ជាង​គេ»។ (A.W. Tozer) More

 • in

  សម្រេច​ព័ន្ធកិច្ច

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​សម្រេច​ព័ន្ធកិច្ច​ដ៏​ធំ​ធេង​របស់​ទ្រង់​ក្នុង​ចិត្ត​របស់​យើង​ក្នុង​វេលា​ដ៏​ពិបាក​បំផុត​របស់​យើង។» (A.W. Tozer) More

 • in

  មានគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់

  «បុគ្គល​ណា​ដែល​មាន​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ជា​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់​ខ្លួន បុគ្គល​នោះ​មាន​គ្រប់​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​តែ​ម្ដង។» (A.W. Tozer) More