អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ឱ​អ័ប្បា ព្រះវរបិតា​អើយ

    «អ្នក​រាល់​គ្នា​មិន​បាន​ទទួល​និស្ស័យ​ជា​បាវ​បំរើ ឲ្យ​ត្រូវ​ភ័យ​ខ្លាច​ទៀត​ឡើយ គឺ​បាន​ទទួល​និស្ស័យ​ជា​កូន​ចិញ្ចឹម​វិញ ដោយ​ហេតុ​នោះ​បាន​ជា​យើង​ស្រែក​ឡើង​ថា ឱ​អ័ប្បា ព្រះវរបិតា​អើយ» (រ៉ូម ៨:១៥) អាន​បន្ថែម