អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សមត្ថភាព

    «ប្រសិនបើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​ប្រទាន​ដល់​យើង​នូវ​អ្វី​ដែល​យើង​ទូល​សូម ចូរ​កុំ​ឲ្យ​យើង​គិត​ថា ព្រះ​អង្គ​មិន​មាន​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​ប្រទាន​ឲ្យ​នោះ​ឡើយ។»
    – D.A. Carson អាន​បន្ថែម