អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បញ្ញត្តិ​ច្បាប់​

    «មិន​មាន​បញ្ញត្តិ​ច្បាប់​ណា​នៅ​លើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​មាន​ច្បាប់​នៅក្នុង​ព្រះ​ជាម្ចាស់។»​​​ (Merrill C. Tenney) More