អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចៀស​ចេញ

    «ចូរ​ចៀស​ចេញ​ពី​សេចក្ដី​អាក្រក់​គ្រប់​យ៉ាង»។ (១ថែស្សាឡូនីច ៥:២២) More