អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ទង្វើ​ល្អ

    «ទង្វើ​ល្អ​មិន​មែន​ជា​ហេតុ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ទទួល​យើង​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ហេតុ​ដែល​យើង​ធ្វើ​ទង្វើ​ល្អ​គឺ​ដោយសារ​​ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​ទទួល​យើង ដូច្នេះ​យើង​អាច​ប្រព្រឹត្ត​ទង្វើ​ល្អ​បាន។» (John Piper) អាន​បន្ថែម