អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កូន​ចញ្ចឹម

    «ទោះ​បើ​យើង​ជា​កូន​ចិញ្ចឹម​ក៏​ដោយ ក៏​ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​បណ្ដុះ​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​​នៅ​ក្នុង​យើង​ដែរ។» (Timothy Keller) អាន​បន្ថែម