អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ទុក្ខ​វេទនា

    «ផ្លូវ​នៃ​ទុក្ខ​វេទនា​ដែល​យើង​ឆ្លង​កាត់​នឹង​សបញ្ជាក់​ឲ្យ​យើង​ដឹង​អំពី​គុណភាព​នៃ​ជំនឿ​របស់​យើង។» (John Calvin) More