អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ទាស់​ប្រឆាំង​

    «អំពើ​បាប​ទាំង​អស់​គឺ​ធ្ងន់​ធ្ងរ​ណាស់ ដោយ​ព្រោះ​វា​ទាស់​នឹង​ព្រះ​ជាម្ចាស់។»​​ (John Piper) More