អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ឱ! ព្រះ​អម្ចាស់​យេស៊ូវ​អើយ!

    «ឱ! ព្រះ​អម្ចាស់​យេស៊ូវ​អើយ! ទូល​បង្គំ​មិន​ដែល​ស្គាល់​អំពី​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​របស់​ទ្រង់​សោះ​រហូត​ទល់​តែ​ទូល​បង្គំ​យល់​អំពី​អត្ថន័យ​នៃ​ការ​សុគត​របស់​ព្រះ​អង្គ​សិន។» (Charles Spurgeon) អាន​បន្ថែម