អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បើ​គ្មាន​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ទេ

    «នៅ​ពេល​ដែល​ព្រះ​គ្រីស្ទ​បើក​សម្ដែង​អង្គ​ទ្រង់ ពេល​នោះ​មាន​ការ​ស្កប់ស្កល់​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​បន្តិច​ដែរ តែ​បើ​គ្មាន​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ទេ នោះ​នឹង​មាន​ភាព​ទទេ​សូន្យ​សុង​យ៉ាង​ពេញ​ទី»។ (Alexander Grosse) អាន​បន្ថែម