អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    ការ​មើល​ប្រធាន​បទ​ធំៗ​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ៖ ការ​តាម​ដាន​ដំណើរ​រឿង

    អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​ចង់​ធ្វើ​នៅ​ក្នុង​ឯក​សារ​នេះ​គឺ មើល​ព្រះ​គម្ពីរ​ក្នុង​របៀប​កាត់ៗ ដែល​មាន​បន្ថែម​ព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ចន្លោះ​នោះ៖ គឺ​មើល​ដំណើរ​រឿង​ព្រះ​គម្ពីរ ដោយ​លើក​ឡើង​របៀប​មួយ​ចំនួន​ដែល​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ពីព្រោះ​ការ​ដែល​លោក​អ្នក​កាន់​តែ​ស្គាល់​ដំណើរ​រឿង កាន់​តែ​ចងចាំ និង​កាន់​តែ​យល់ នោះ​លោក​អ្នក​នឹង​កាន់​តែ​មាន​ការ​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ភ្ជាប់​កណ្ឌ​គម្ពីរ​ណា​មួយ​ជា​មួយ​នឹង​ដំណើរ​រឿង​នោះ ហើយ​នឹង​ឃើញ​អំពី​របៀប​ដែល​វា​មាន​ភាព​ស៊ី​គ្នា។ អាន​បន្ថែម