អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​ផ្តេក​ក្នុង​ស្នូក

    ហើយ​នាង​ប្រសូត​បាន​បុត្រា​ជា​ចំបង​មក រួច​រុំ​នឹង​សំពត់​ផ្តេក​ក្នុង​ស្នូក ពី​ព្រោះ​ក្នុង​ផ្ទះ​សំណាក់​គ្មាន​កន្លែង​ណា​នៅ​ទេ (លូកា ២:៧)​ អាន​បន្ថែម