អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​ខ្វល់ខ្វាយ

    ការ​ខ្វល់ខ្វាយ​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​មិន​អាច​មើល​ឃើញ​ភាព​ជាក់​ស្តែង ហើយ​វា​ក៏​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​មិន​អាច​ស្ដាប់​ឮ​ព្រះ​សូរសៀង​របស់​ព្រះ​ផង​ដែរ។ អាន​បន្ថែម