អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ទឹក​ភ្លៀង​ជ្រាប​

    «ដូច​ដែល​ទឹក​ភ្លៀង​ជ្រាប​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ដី យើង​ក៏​គួរ​អធិស្ឋាន​ទូល​សូម​ឲ្យ​ដំណឹង​ល្អ​របស់​ទ្រង់​ជ្រាប​ចូល​ក្នុង​ព្រលឹង​របស់​យើង​ដែរ។» (Charles Spurgeon) អាន​បន្ថែម