អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ដើម្បីបំផ្លាស់បំប្រែ

    «លោកអ្នកមិនអាចបកក្រោយវិញ ដើម្បីបំផ្លាស់បំប្រែការចាប់ផ្ដើមបានទេ ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមនៅកន្លែងដែលលោកអ្នកកំពុងនៅ ហើយបំផ្លាស់បំប្រែការបញ្ចប់បាន»។ (C.S. Lewis) អាន​បន្ថែម