អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ឲ្យ​គេ​ត្រូវ​បណ្តាសា​ចុះ

    «ប៉ុន្តែ បើ​យើង​ខ្ញុំ ឬ​ទេវតា​ពី​ស្ថានសួគ៌ នឹង​ប្រាប់​ដំណឹង​ណា​មក​អ្នក​រាល់​គ្នា ខុស​ពី​ដំណឹង​ល្អ ដែល​យើង​ខ្ញុំ​បាន​ប្រាប់​ហើយ នោះ​ឲ្យ​គេ​ត្រូវ​បណ្តាសា​ចុះ» (កាឡាទី ១:៨) អាន​បន្ថែម