អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចូរ​បន្ទាបខ្លួន

    ខ្ញុំ​នឹង​មិន​ផ្ដល់​ប្រឹក្សា​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ទៅ​ព្យាយាម​បន្ទាបខ្លួន​ទេ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​នឹង​ផ្ដល់​ប្រឹក្សា​ថា ចូរ​បន្ទាបខ្លួន​ចុះ។ អាន​បន្ថែម