អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ឱ! ព្រះ​គ្រីស្ទ​ដ៏​អស្ចារ្យ​អើយ

    «អូ៎! ដំណឹង​ដែល​ថា​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​បាន​យក​អំពើ​បាប​របស់​យើង មក​ទាស់​នឹង​យើង អី​ក៏​មាន​តម្លៃ​ម៉្លេះ! ឱ! ព្រះ​គ្រីស្ទ​ដ៏​អស្ចារ្យ​អើយ! ដោយ​សារ​ព្រះ​លោហិត​របស់​ទ្រង់​ហើយ​បាន​ជា​ព្រះ​ជាម្ចាស់​អត់​ទោស​ដល់​យើង!។»​ (John Piper) អាន​បន្ថែម