អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មុន​ដែល​លោក​អ័ប្រាហាំ​កើត​មក

    «ព្រះ​យេស៊ូវ​ទ្រង់​មាន​បន្ទូល​តប​ថា ប្រាកដ​មែន ខ្ញុំ​ប្រាប់​អ្នក​រាល់​គ្នា​ជា​ប្រាកដ​ថា មុន​ដែល​លោក​អ័ប្រាហាំ​កើត​មក នោះ​មាន​ខ្ញុំ​ហើយ»។ (យ៉ូហាន ៨:៥៨) More