អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជឿ​លើ​ព្រះ​គ្រីស្ទ

    «យើងខ្ញុំ​ជឿ​លើ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ដូច​ដែល​យើងខ្ញុំ​ជឿ​ថា​ព្រះ​អាទិត្យ​ពិត​ជា​បាន​រះ​ឡើង​មែន៖ នេះ​មិនមែន​មក​ពី​យើង​ខ្ញុំ​គ្រាន់តែ​មើល​វា​ឃើញ​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​មក​ពី​តាមរយៈ​វា​យើងខ្ញុំ​អាច​មើល​ឃើញ​នូវ​រាល់​គ្រប់​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​ផ្សេង​ទៀត។» (C.S. Lewis) អាន​បន្ថែម