អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​ថប់​បារម្ភ​

    «កុំ​ឲ្យ​ចិត្ត​អ្នក​រាល់​គ្នា​ថប់​បារម្ភ​ឡើយ អ្នក​រាល់​គ្នា​ជឿ​ដល់​ព្រះ​ហើយ ចូរ​ជឿ​ដល់​ខ្ញុំ​ដែរ។» (យ៉ូ​ហាន ១៤:១) More