អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​បុគ្គល​ដែល​ជឿ​លើ​ព្រះ​គម្ពីរ

    «បុគ្គល​ដែល​មាន​ប្រាជ្ញា​ដ៏​ពិត​គឺ​ជា​បុគ្គល​ដែល​ជឿ​លើ​ព្រះ​គម្ពីរ​មិន​ថា​អ្នក​ដទៃ​មាន​យោបល់​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ។ ប្រសិនបើ​ព្រះ​គម្ពីរ​លើក​ឡើង​នូវ​អត្ថន័យ​នៃ​ចំណុច​មួយ ហើយ​មាន​ក្រុម​មនុស្ស​ណា​មួយ​លើក​ឡើង​ផ្ទុយ​ពី​នោះ នោះ​បុគ្គល​ដែល​មាន​ប្រាជ្ញា​នឹង​សម្រេច​ចិត្ត៖ «ព្រះ​គម្ពីរ​មួយ​នេះ​គឺ​ជា​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ដែល​មិន​ចេះ​កុហក​បាន។» (R.A.Torrey) អាន​បន្ថែម