អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    វិធី​ដ៏ល្អ​បំផុត

    «ការ​ទទួល​យក​ដោយ​អស់​ពី​ចិត្ត​នូវ​អ្វីៗ​ដែល​ព្រះ​គម្ពីរ​បាន​បង្រៀន​ពី​របៀប​ចែចង់ គឺ​ជា​វិធី​ដ៏​ល្អ​បំផុត»។​​​ (Ben Reaoch) More