អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​ឈរ​នៅ​ចន្លោះ

    «ចូរ​លះបង់​នូវ​រាល់​គ្រប់​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​ចោល​ដែល​ឈរ​នៅ​ចន្លោះ​រវាង​លោកអ្នក និង​ស្ថានសួគ៌ មិន​ថា​វា​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​ប៉ុណ្ណា​ក៏​ដោយ។» (J.C. Ryle) អាន​បន្ថែម