អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​វត្ត​មាន​របស់ព្រះ​ជាម្ចាស់

    «នឹង​មាន​ថ្ងៃ​មួយ លោកអ្នក​នឹង​អាន ឬ​ក៏​ឮ​ថា លោក ប៊ីលី ហ្គ្រាម បាន​ទទួល​មរណភាព​ហើយ។ សូម​កុំ​ជឿ​ពាក្យ​ពេចន៍​នោះ​ឡើយ។ ខ្ញុំ​នឹង​មាន​ជីវិត​ប្រសើរ​ជាង​ឥឡូវ​នោះ​ទៅ​ទៀត។ ខ្ញុំ​គ្រាន់តែ​បាន​ប្ដូរ​អាស័យដ្ឋាន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ ដល់​ពេល​នេះ ខ្ញុំ​បាន​ឆ្ពោះ​ទៅ​ដល់​ព្រះ​វត្តមាន​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ទេ​តើ។» (Billy Graham (1918–2018)) អាន​បន្ថែម