អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ការយាងមកវិញជាលើកទីពីររបស់ព្រះគ្រីស្ទ

  «ការយាងមកវិញជាលើកទីពីររបស់ព្រះគ្រីស្ទនឹងក្លាយជាបដិវត្តន៍ដល់ថ្នាក់ថាវានឹងផ្លាស់ប្រែរាល់គ្រប់ចំណុចនៃជីវិតនៅលើផែនដីនេះ។ និងលែងមានជំងឺ។ សេចក្ដឹស្លាប់នឹងត្រូវលុបបំបាត់ចោល។ លែងមានសង្រ្គាមទៀត។ របស់សព្វសារពើនឹងទទួលការបំផ្លាស់បំប្រែ»។ (Billy Graham) អាន​បន្ថែម

 • in

  តើមានសង្ឃឹមទេសម្រាប់អនាគត

  «គ្រប់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំទៅ ខ្ញុំឃើញថាមនុស្ស…ទាំងអ្នកដឹកនាំ និងមនុស្សសាមញ្ញ…តែងតែសួរសំណួរដូចៗគ្នាមួយ «តើមានសង្ឃឹមទេសម្រាប់អនាគត?» ចម្លើយរបស់ខ្ញុំក៏ដដែលៗ «បាទមាន តាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ»។ (Billy Graham) អាន​បន្ថែម

 • in

  ព្រះអង្គក៏បានគ្របបាំង

  «ខ្ញុំជឿថាខ្ញុំបានទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចូលមកក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយ ហើយខ្ញុំក៏ជឿថា ព្រះអង្គក៏បានគ្របបាំងនូវរាល់អំពើបាបរបស់ខ្ញុំដែរ។» (Billy Graham) អាន​បន្ថែម