អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មូលហេតុ​ចម្បង​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់

    «មូលហេតុ​ចម្បង​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ក្នុង​ការ​សង្គ្រោះ​យើង​គឺ​មិន​មែន ដើម្បី​ប្រទាន​ពរ​ដល់​យើង​ផ្នែក​សម្ភារៈនិយម​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ដើម្បី​បំផ្លាស់បំប្រែ​យើង​ឲ្យ​ក្លាយ​ដូច​ជា​ព្រះ​គ្រីស្ទ​វិញ​ទេ​តើ»។ (Michael Otieno Maura) អាន​បន្ថែម