អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មាន​ពរ​ហើយ​

    «មាន​ពរ​ហើយ​បុគ្គល​ណា​ដែល​ចុះ​ចូល​នឹង​ព្រះ​ហឫទ័យ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ដ្បិត​គាត់​នឹង​មិន​ចេះ​ស្គាល់​ភាព​មិន​អរ​សប្បាយ​ឡើយ។» (Martin Luther) អាន​បន្ថែម