អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​បាន​ទទួល​ព្រះ​ពរ​ដ៏​ល្អៗ

    «ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​បាន​កើត​ជា​ថ្មី កើត​ក្នុង​ព្រះ​ជាម្ចាស់ នោះ​មាន​ន័យ​ថា លោកអ្នក​បាន​ទទួល​ព្រះ​ពរ​ដ៏​ល្អៗ មិន​ថា​លោកអ្នក​រស់នៅ​ក្នុង​ខ្ទម ឬ​ក៏​ក្នុង​ផ្ទះ​វីឡា​ឡើយ។» (Michael Otieno Maura) អាន​បន្ថែម