អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មាន​ជីវិត​ឡើង​វិញ

    «ក្នុង​ព្រះ​ដ៏​ជា​សេចក្ដី​ពិត ទោះបើ​របស់​អ្វី​មួយ​បាន​ងាប់​ហើយ​ចាប់ផ្ដើម​រលួយ ក៏​របស់​នោះ​ចាប់ផ្ដើម​លាស់​ដុះ​ឡើង​មាន​ជីវិត​វិញ​បាន​ដែរ។» (Augustine) អាន​បន្ថែម

  • in

    អារម្មណ៍

    ព្រះ​ជាម្ចាស់​សព្វ​ព្រះ​ហឫទ័យ​ឲ្យ​យើង​ប្រើ​អារម្មណ៍​របស់​យើង​ទុក​សម្រាប់​វាស់​វែង​មិន​មែន​សម្រាប់​ដឹក​នាំ​ផ្លូវ​យើង​ទេ។ អាន​បន្ថែម