អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    រួម​គ្នា​តែមួយ

    «ការ​ដែល​​រូបកាយ និង​ព្រលឹងវិញ្ញាណ​របស់​យើង​រួម​គ្នា​តែ​មួយ​​ពេល​អធិស្ឋាន នោះ​ទាំង​ពីរ​នឹង​ទទួល​បាន​ប្រយោជន៍។» (C.S. Lewis) More