អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​ភាព​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ

    «មាន​ជម្រើស​ពីរ៖ លោក​អ្នក​គឺ​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ ឬ​ក៏​មិន​មែន​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ លោក​អ្នក​មិន​អាច​ធ្វើ​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​​តែ​ចំណុច​ខ្លះៗ​បាន​ទេ។ មាន​ជម្រើស​ពីរ៖ លោក​អ្នក​ស្លាប់ ឬ​ក៏​លោក​អ្នក​នៅ​រស់ ឬ​លោក​អ្នក​បាន​កើត​ជា​ថ្មី ឬ​ក៏​មិន​បាន​កើត​ជា​ថ្មី។» (D. Martyn Lloyd-Jones) អាន​បន្ថែម