អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចង​សាតាំង

    «ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​ចង​សាតាំង ហើយ​ក៏​បាន​លែង​រាស្ត្រ​របស់​ទ្រង់​ចេញ​ពី​អំណាច​របស់​វា​រួច​ហើយ»។​ (Mike McKinley) អាន​បន្ថែម