អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ភស្ដុតាង​យ៉ាង​ល្អ

    «គ្មាន​ព្រឹត្តិការណ៍​ណា​មួយ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ដែល​មាន​ភស្តុតាង​យ៉ាង​ល្អ​បំផុត ហើយ​ច្បាស់​លាស់​ជាង​ការ​​រស់​ឡើង​វិញ​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ឡើយ។» (Brooke Foss Wescott) អាន​បន្ថែម