អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​ស្អប់​បាប

    «ខ្ញុំ​ចង់​ឲ្យ​ខ្លួន​ខ្ញុំ​ស្អប់​អំពើ​បាប​របស់​ខ្ញុំ​ខ្លាំង​ជាង​ខ្ញុំ​ស្អប់​អំពើ​បាប​របស់​អ្នក​ដទៃ ព្រោះ​អំពើ​បាប​របស់​គេ​ខុស​គ្នា​ឆ្ងាយ​ពី​អំពើ​បាប​របស់​ខ្ញុំ។» (Burk Parson) អាន​បន្ថែម