អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​បើក​សម្ដែង​ដ៏​ពិសេស​

    «មាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ព្យាយាម​ស្វែងរក​ការ​បើក​សម្ដែង​ដ៏​ពិសេស​ពី​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ខណៈពេល​ដែល​ការ​បែក​សម្ដែង​នោះ​ត្រូវ​បាន​បន្សល់​ចោល​លើ​ទូ​សៀវភៅ​ប្រឡាក់​ដោយ​ធូលី​ដី»។ (Burk Parsons) More

  • in

    ភាព​អស្ចារ្យ​នៃ​ព្រះ​គុណ

    «នៅពេល​ដែល​លោកអ្នក​ទទួល​ស្គាល់​ថា ខ្លួន​ជា​មនុស្ស​ដ៏​អាក្រក់​បំផុត នោះ​ទើប​លោកអ្នក​យល់​ពី​ភាព​អស្ចារ្យ​នៃ​ព្រះ​គុណ។» (Burk Parsons) More