អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    តាម​រយៈ​ព្រះ​គុណ

    «តាមរយៈ​ព្រះគុណ​អ្នក​ខ្សោយ​នឹង​មាន​កម្លាំង​ឡើង​វិញ ក្រោយ​ពេល​គាត់​ទទួល​ស្គាល់​ថា គាត់​ជា​មនុស្ស​ខ្សោយ។» (Augustine ) More