អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ពឹង​ដល់ព្រះ​គុណ

    «តែ​ដោយ​ពឹង​ដល់​ព្រះ​គុណ​ទ្រង់ នោះ​បាន​រាប់​ជា​សុចរិត​ទទេ ដោយ​សារ​សេចក្ដី​ប្រោស​លោះ ដែល​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ​យេស៊ូវ» (រ៉ូម ៣:២៤) អាន​បន្ថែម